Audit Committee

Styrelsen har inrättat ett särskilt revisionsutskott. Kommitténs ledamöter ska utses bland styrelseledamöter som inte är anställda av Virtune och uppgå till minst två personer. Minst en ledamot av kommittén ska ha erfarenhet av revision eller redovisning. Utskottet ska utse en av ledamöterna att vara dess ordförande.


Revisionsutskottet består av följande styrelseledamöter:

Erik Fischbeck (Ordf.)

Fredrik Djavidi


Syftet och målet med revisionsutskottet är att öka kvaliteten på Virtune’s redovisning, externa rapportering och revision samt att förstärka kontakten mellan Virtune’s styrelse och dess revisor. Därutöver ska revisionsutskottet verka för att öka kvaliteten och förstärka tillsynen och kontrollen över Virtune finansiella riskexponering och riskhantering.