Yhtiön Yhtiöjärjestys

Hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024-04-18.
§1

Yhtiön nimi

Yhtiön nimi on Virtune AB (Publ). Yhtiö on julkinen.

§2

Rekisteröity toimipaikka

Hallituksen rekisteröity toimipaikka on Tukholman kunnassa.

§3

Liiketoiminta

Yhtiön toimiala on toimia finanssilaitoksena tarjoamalla sijoituksia ja varainhoitoa sijoittajille Ruotsissa ja kansainvälisesti globaalilla kryptomarkkinalla listaten rahoitusinstrumentteja säänneltyihin markkinoihin ja monenkeskisille kaupankäyntialustoille.

§4

Osakepääoma

Osakepääoman tulee olla vähintään 8 500 000 SEK ja enintään 34 000 000 SEK.

§5

Osakkeiden lukumäärä

Osakkeiden lukumäärän on oltava vähintään 6 000 000 kappaletta ja enintään 24 000 000 kappaletta.

§6

Hallitus

Hallituksen tulee koostua vähintään 3 ja enintään 8 jäsenestä, joilla on vähintään 1 ja enintään 2 varajäsentä.

§7

Tilintarkastajat

Yhtiön vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon tilintarkastukseen nimetään tilintarkastaja ilman varatilintarkastajia.

§8

Kokouskutsu

Yhtiökokouksen kutsusta ilmoitetaan Post- ja Inrikes Tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Kutsusta ilmoittaminen on ilmoitettava Svenska Dagbladet -lehdessä.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan ja mahdollisista avustajista viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla sunnuntai, pyhäpäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto eikä se saa ajoittua aiemmin kuin viidentenä työpäivänä ennen kokousta.

§9

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen puheenjohtajan valinta
 • Ääniluettelon valmistelu ja hyväksyminen
 • Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 • Kokouksen laillisuuden toteaminen
 • Esityslistan hyväksyminen
 • Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 • Päätökset
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
  • yhtiön voiton tai tappion käsittelystä vahvistetun taseen mukaisesti
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä mahdollisten varajäsenten valinta
 • Muut asiat, jotka kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäväksi Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) tai yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
§10

Tilikausi

Tilikausi on 1. tammikuuta - 31. joulukuuta.

§11

Etuosto-oikeus

Jos osakkeenomistaja aikoo siirtää osakkeita toiselle osakkeenomistajalle yhtiössä tai henkilölle, joka ei ole osakkeenomistaja yhtiössä, muille osakkeenomistajille on tarjottava mahdollisuus ostaa osakkeet ilmoittamalla kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Ilmoituksessa on mainittava etuosto-oikeuteen sovellettavat ehdot. Etuosto-oikeuden tarjous voidaan käyttää vain kaikkiin tarjottuihin osakkeisiin. Kun osake on tarjottu etuosto-oikeudella, hallituksen on välittömästi ilmoitettava jokaiselle etuosto-oikeuden haltijalle kirjallisesti pyytäen henkilöä, joka haluaa käyttää etuosto-oikeutta, tekemään kirjallisen vaatimuksen yhtiön hallitukselle kahden kuukauden kuluessa hallitukselle tehdystä etuosto-oikeuden tarjouksesta. Jos useampi etuosto-oikeuden haltija esittää vaatimuksia, etuosto-oikeus heidän välillään määräytyy arvonnalla yhtiön hallituksen toimesta tai, jos etuosto-oikeuden haltija niin pyytää, notaarin toimesta. Jos useita osakkeita on tarjottu, osakkeet jaetaan mahdollisuuksien mukaan suhteessa aiempiin omistuksiin niiden kesken, jotka ovat esittäneet vaatimuksia etuosto-oikeudesta. Etuosto-oikeutta koskeva kanne on nostettava kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun henkilö, joka halusi käyttää etuosto-oikeutta, ilmoitti hallitukselle. Etuosto-oikeudella hankittujen osakkeiden maksu on suoritettava kuukauden kuluessa hinnan määräytymisestä.

§12

Lunastusoikeus

Jos osake on siirretty osakkeenomistajalta henkilölle, joka ei ole osakkeenomistaja yhtiössä, muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake. Lunastusoikeus voidaan käyttää myös pienempään osakemäärään kuin tarjous kattaa. Osakkeen uuden omistajan on välittömästi ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti siirrosta. Hänen on myös osoitettava, miten hän on hankkinut osakkeen omistusoikeuden. Kun osakkeen siirrosta on ilmoitettu, hallituksen on välittömästi ilmoitettava jokaiselle lunastusoikeuden haltijalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa. Hallitus kehottaa lunastusoikeuden haltijoita esittämään lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle viimeistään kahden kuukauden kuluessa siirrosta hallitukselle ilmoittamisesta.

Jos useampi kuin yksi lunastusoikeuden haltija hakee, kaikki osakkeet jaetaan mahdollisuuksien mukaan lunastusoikeuden haltijoiden kesken suhteessa heidän aiempiin osakeomistuksiinsa yhtiössä. Mahdolliset jäljelle jäävät osakkeet jaetaan arvonnalla yhtiön hallituksen toimesta tai, jos lunastusoikeuden haltija niin pyytää, notaarin toimesta.

Jos lunastettava osake on siirretty vastiketta vastaan, lunastushinnan on vastattava vastiketta, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Lunastushinta on maksettava kuukauden kuluessa lunastushinnan määräytymisestä.

Lunastusoikeusasiassa kanne on nostettava kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun lunastusvaatimus tehtiin yhtiölle.

§13

Riitojen ratkaiseminen välimiehillä

Jos yhtiön ja hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, likvidaattorin tai osakkeenomistajan välille syntyy riita, se on ratkaistava välimiesmenettelyllä Välimiesmenettelystä annetun lain (1999:116) mukaisesti.