Vedtekter

Vedtatt på ordinært generalforsamling den 2024-04-18.
§1

Firmanavn

Selskapets firmanavn er Virtune AB (Publ). Selskapet er offentlig.

§2

Styrets sete

Styret har sitt sete i Stockholms kommune.

§3

Virksomhet

Selskapet skal drives som et finansielt institutt som tilbyr investeringer og kapitalforvaltning til investorer i Sverige og internasjonalt innen den globale kryptomarkedet ved opptak til handel av finansielle instrumenter på regulerte markeder og multilaterale handelsplattformer.

§4

Aksjekapital

Aksjekapitalen skal v√¶re minst 8 500 000 kroner og h√łyst 34 000 000 kroner.

§5

Antall aksjer

Antall aksjer skal være minimum 6 000 000 aksjer og maksimum 24 000 000 aksjer.

§6

Styret

Styret skal best√• av minst 3 og h√łyst 8 medlemmer med minst 1 og h√łyst 2 varamedlemmer.

§7

Revisorer

For revisjon av selskapets √•rsregnskap samt styrets og administrerende direkt√łrs forvaltning skal en revisor uten revisorssuppleanter utnevnes.

§8

Innkalling

Innkalling til generalforsamling skal skje ved annonsering i Post- og Inrikes Tidningar samt på selskapets nettsted. At innkalling har skjedd skal annonseres i Svenska Dagbladet.

Aksjeeiere som √łnsker √• delta p√• generalforsamlingen skal melde seg og h√łyst to assistenter til selskapet senest den dagen som angis i innkallingen til generalforsamlingen. Denne dagen kan ikke v√¶re s√łndag, annen allmenn helligdag, l√łrdag, julaften eller nytt√•rsaften og ikke falle tidligere enn femte virkedagen f√łr m√łtet.

§9

Saker på årsforsamling

Årsforsamlingen skal holdes årlig senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

P√• √•rsforsamlingen skal f√łlgende saker behandles:

 • Valg av m√łteleder
 • Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
 • Valg av en eller to personer til √• justere m√łtereferatet
 • Unders√łkelse av om m√łtet er lovlig innkalt
 • Godkjenning av dagsorden
 • Fremleggelse av √•rsregnskapet og revisjonsberetningen
 • Beslutning om
  • fastsettelse av resultatregnskapet og balansen
  • disposisjoner vedr√łrende selskapets overskudd eller tap i henhold til den fastsatte balansen
  • decharge for styremedlemmer og administrerende direkt√łr
 • Fastsettelse av honorarer til styret og revisorene
 • Valg av styremedlemmer og revisorer samt eventuelle styrevarer
 • Annen sak som skal tas opp p√• generalforsamlingen i henhold til aksjeloven (2005:551) eller selskapets vedtekter.
§10

Regnskapsår

Regnskapsåret er 1. januar - 31. desember.

§11

Forkj√łpsrett

Den som har til hensikt √• overdra en aksje til en annen aksjeeier i selskapet, eller til noen som ikke er aksjeeier i selskapet, skal ved skriftlig melding til selskapets styre tilby de √łvrige aksjeeierne √• kj√łpe aksjen. Av meldingen skal det fremg√• hvilke vilk√•r som gjelder for forkj√łpet. Tilbudet om forkj√łp kan bare benyttes for alle de aksjene tilbudet omfatter. N√•r en aksje er meldt for forkj√łp, skal styret straks skriftlig meddele dette til hver forkj√łpsberettiget med oppfordring til den som √łnsker √• benytte seg av forkj√łpsretten om √• skriftlig fremsette forkj√łpskrav hos selskapets styre innen to m√•neder, regnet fra meldingen til styret om forkj√łpstilbudet. Skulle flere forkj√łpsberettigede melde seg, skal fortrinnsretten mellom dem bestemmes ved loddtrekning av selskapets styre eller, hvis en forkj√łpsberettiget krever det, av notarius publicus. Hvis flere aksjer er tilbudt, skal aksjene, s√• langt det er mulig, fordeles i forhold til tidligere eierskap blant dem som har fremmet forkj√łpskrav. S√łksm√•l i en sak om forkj√łpsrett m√• reises innen to m√•neder fra den dagen den som √łnsket √• ut√łve forkj√łpsrett meldte dette til selskapets styre. Aksje som er forkj√łpt skal betales innen en m√•ned fra det tidspunktet prisen ble bestemt.

§12

Hjemfall

Har en aksje g√•tt over fra en aksjeeier til en person som ikke er aksjeeier i selskapet har de √łvrige aksjeeierne rett til √• innl√łse aksjen. Innfrielsesretten skal kunne benyttes ogs√• for et mindre antall aksjer enn tilbudet omfatter. Den nye eieren av aksjen skal straks skriftlig melde overgangen til selskapets styre. Han skal ogs√• vise hvordan han har f√•tt eierrett til aksjen. N√•r melding om en aksjes overgang er gjort, skal styret straks meddele dette til hver innl√łsningsberettiget hvis postadresse er kjent for selskapet. Styret oppfordrer de innl√łsningsberettigede til skriftlig √• fremsette innl√łsningskrav hos selskapet, senest innen to m√•neder regnet fra meldingen til styret om overgangen.

Melder seg flere enn en innl√łsningsberettiget, skal alle aksjene s√• langt det er mulig fordeles mellom de innl√łsningsberettigede i forhold til deres tidligere eierskap av aksjer i selskapet. Resterende aksjer fordeles ved loddtrekning av selskapets styre eller, hvis en innl√łsningsberettiget krever det, av notarius publicus.

Har en aksje som er underlagt innl√łsningsrett blitt overdratt mot vederlag, skal innl√łsningsbel√łpet tilsvare vederlaget, med mindre spesielle grunner tilsier noe annet. Innl√łsningsbel√łpet skal betales innen en m√•ned fra det tidspunktet innl√łsningsbel√łpet ble bestemt.

S√łksm√•l i en sak om hjemfall m√• reises innen to m√•nader fra den dagen innl√łsningskravet ble fremstilt for selskapet.

§13

Avgj√łrelse av tvister av voldgiftsmenn

Skulle tvist oppst√• mellom selskapet og styret, et styremedlem, administrerende direkt√łr, likvidator eller aksjeeier, skal den henvises til avgj√łrelse av voldgiftsmenn i henhold til loven (1999:116) om voldgift.