Vedtekter

Vedtatt ved ekstraordinær generalforsamling 2023-03-27
§1

Firmanavn

Selskapets firmanavn er Virtune AB (Publ). Selskapet er offentlig.

§2

Styrets sete

Styret har sitt sete i Stockholms kommune.

§3

Virksomhet

Selskapet skal drives som et finansielt institutt som tilbyr investeringer og kapitalforvaltning til investorer i Sverige og internasjonalt innen den globale kryptomarkedet ved opptak til handel av finansielle instrumenter på regulerte markeder og multilaterale handelsplattformer.

§4

Aksjekapital

Aksjekapitalen skal være minst 8 500 000 kroner og høyst 34 000 000 kroner.

§5

Antall aksjer

Antall aksjer skal være minst 50 000 stykker og høyst 200 000 stykker.

§6

Styret

Styret skal bestå av minst 3 og høyst 8 medlemmer med minst 1 og høyst 2 varamedlemmer.

§7

Revisorer

For revisjon av selskapets årsregnskap samt styrets og administrerende direktørs forvaltning skal en revisor uten revisorssuppleanter utnevnes.

§8

Innkalling

Innkalling til generalforsamling skal skje ved annonsering i Post- og Inrikes Tidningar samt på selskapets nettsted. At innkalling har skjedd skal annonseres i Svenska Dagbladet.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen skal melde seg og høyst to assistenter til selskapet senest den dagen som angis i innkallingen til generalforsamlingen. Denne dagen kan ikke være søndag, annen allmenn helligdag, lørdag, julaften eller nyttårsaften og ikke falle tidligere enn femte virkedagen før møtet.

§9

Saker på årsforsamling

Årsforsamlingen skal holdes årlig senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

På årsforsamlingen skal følgende saker behandles:

 • Valg av møteleder
 • Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
 • Valg av en eller to personer til å justere møtereferatet
 • Undersøkelse av om møtet er lovlig innkalt
 • Godkjenning av dagsorden
 • Fremleggelse av årsregnskapet og revisjonsberetningen
 • Beslutning om
  • fastsettelse av resultatregnskapet og balansen
  • disposisjoner vedrørende selskapets overskudd eller tap i henhold til den fastsatte balansen
  • decharge for styremedlemmer og administrerende direktør
 • Fastsettelse av honorarer til styret og revisorene
 • Valg av styremedlemmer og revisorer samt eventuelle styrevarer
 • Annen sak som skal tas opp på generalforsamlingen i henhold til aksjeloven (2005:551) eller selskapets vedtekter.
§10

Regnskapsår

Regnskapsåret er 1. januar - 31. desember.

§11

Forkjøpsrett

Den som har til hensikt å overdra en aksje til en annen aksjeeier i selskapet, eller til noen som ikke er aksjeeier i selskapet, skal ved skriftlig melding til selskapets styre tilby de øvrige aksjeeierne å kjøpe aksjen. Av meldingen skal det fremgå hvilke vilkår som gjelder for forkjøpet. Tilbudet om forkjøp kan bare benyttes for alle de aksjene tilbudet omfatter. Når en aksje er meldt for forkjøp, skal styret straks skriftlig meddele dette til hver forkjøpsberettiget med oppfordring til den som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten om å skriftlig fremsette forkjøpskrav hos selskapets styre innen to måneder, regnet fra meldingen til styret om forkjøpstilbudet. Skulle flere forkjøpsberettigede melde seg, skal fortrinnsretten mellom dem bestemmes ved loddtrekning av selskapets styre eller, hvis en forkjøpsberettiget krever det, av notarius publicus. Hvis flere aksjer er tilbudt, skal aksjene, så langt det er mulig, fordeles i forhold til tidligere eierskap blant dem som har fremmet forkjøpskrav. Søksmål i en sak om forkjøpsrett må reises innen to måneder fra den dagen den som ønsket å utøve forkjøpsrett meldte dette til selskapets styre. Aksje som er forkjøpt skal betales innen en måned fra det tidspunktet prisen ble bestemt.

§12

Hjemfall

Har en aksje gått over fra en aksjeeier til en person som ikke er aksjeeier i selskapet har de øvrige aksjeeierne rett til å innløse aksjen. Innfrielsesretten skal kunne benyttes også for et mindre antall aksjer enn tilbudet omfatter. Den nye eieren av aksjen skal straks skriftlig melde overgangen til selskapets styre. Han skal også vise hvordan han har fått eierrett til aksjen. Når melding om en aksjes overgang er gjort, skal styret straks meddele dette til hver innløsningsberettiget hvis postadresse er kjent for selskapet. Styret oppfordrer de innløsningsberettigede til skriftlig å fremsette innløsningskrav hos selskapet, senest innen to måneder regnet fra meldingen til styret om overgangen.

Melder seg flere enn en innløsningsberettiget, skal alle aksjene så langt det er mulig fordeles mellom de innløsningsberettigede i forhold til deres tidligere eierskap av aksjer i selskapet. Resterende aksjer fordeles ved loddtrekning av selskapets styre eller, hvis en innløsningsberettiget krever det, av notarius publicus.

Har en aksje som er underlagt innløsningsrett blitt overdratt mot vederlag, skal innløsningsbeløpet tilsvare vederlaget, med mindre spesielle grunner tilsier noe annet. Innløsningsbeløpet skal betales innen en måned fra det tidspunktet innløsningsbeløpet ble bestemt.

Søksmål i en sak om hjemfall må reises innen to månader fra den dagen innløsningskravet ble fremstilt for selskapet.

§13

Avgjørelse av tvister av voldgiftsmenn

Skulle tvist oppstå mellom selskapet og styret, et styremedlem, administrerende direktør, likvidator eller aksjeeier, skal den henvises til avgjørelse av voldgiftsmenn i henhold til loven (1999:116) om voldgift.