Bolagsordning

Antagen vid den ordinarie bolagsstämman 2024-04-18
§1

Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Virtune AB (Publ). Bolaget är publikt.

§2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Verksamhet

Bolaget ska bedrivas i form av ett finansiellt institut som erbjuder investeringar och kapitalförvaltning till investerare i Sverige och internationellt inom den globala kryptomarknaden genom upptagande till handel av finansiella instrument på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar.

§4

Aktiekaptital

Aktiekapitalet utgör lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

§5

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.

§6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med lägst 1 och högst 2 suppleanter.

§7

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt av styrelsen och verkställande direktörens förvaltning skall en revisor utan revisorssuppleanter utses.

§8

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall göra anmälan för sig och högst två biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9

Ärenden på årsstämma

Årsstämman skall hållas årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två justeringsmän
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av dagordning
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 • Beslut om
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 • Val till styrelsen och revisorer samt eventuellt styrelsesuppleanter
 • Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§10

Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§11

Förköpsförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar. När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk. Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§12

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§13

Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.