Valberedning

Valberedning


Enligt den valberedningsinstruktion som lades fast på årsstämman 2023 skall valberedningen bestå av 3 ledamöter. Valberedningen utgörs av de tre största aktieägarna per den 30 november 2024 samt styrelsens ordförande.


Följande principer i sammanfattning utgör principerna för utseende av valberedningens ledamöter:


  • Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.


  • Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning.


  • En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.


  • Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.


  • Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.


  • Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.


Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2024 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt, i förekommande fall, ändringar i instruktionen för valberedningen.


Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på Virtunes hemsida, www.virtune.com.


Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: hello@virtune.com.


För kontakt med valberedningen kontakta:


Erik Fischbeck, styrelsens ordförande, erik.fischbeck@spectriciq.com .